Samen eten in de Molenwijkkamer

IMG_E0553

Advertenties
Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Koningsdag Molenwijk

IMG_E0551

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Agenda Molenwijkkamer

IMG_E0550

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Wijkexpeditie Molenwijk

IMG_E0549.JPG

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

De lentezon in de Molenwijk

Foto’s Ria van Dijk en Freeda

Geplaatst in Foto's | Een reactie plaatsen

Filmopnames in de Bergmolen

topkapi opnames

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Weblog Coby van Berkum: De Molenwijk is 50 jaar jong

Voordat ik in Amsterdam-Noord politiek actief werd werkte ik als welzijnswerker in Zaanstad. Vier keer per week reed ik op mijn fiets naar mijn werk op en neer en kwam ik altijd door de Molenwijk. Ik voelde me dan al meteen echt buiten; ik vond het een prettig ogende, ruim opgezette wijk met veel groen. Op het Cruyffveldje zag ik altijd kinderen en jongeren voetballen.

Dit jaar bestaat de Molenwijk vijftig jaar, evenals de Bijlmermeer. De toch wat negatieve associatie die veel mensen hebben bij de Bijlmer, kleeft veel minder aan de Molenwijk, terwijl hij volgens dezelfde stedenbouwkundige opzet is gerealiseerd.
Toch was het er zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn. Dat bleek zo’n twee jaar geleden, toen we als Bestuurscommissie bijeenkomsten organiseerden in de wijk. We gingen met bewoners in gesprek over wat ze graag zouden willen veranderen in de woonomgeving. Er bleek veel achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte en de parkeergarages. Er werd daarom veel op straat geparkeerd, terwijl de garages leeg stonden. Als je het winkelcentrum uitkwam, zaten er alcoholisten en was het rommelig en niet gezellig. Bewoners gaven aan zich op diverse plekken niet veilig te voelen, onder meer door de aanwezigheid van hangjongeren. We hebben toen een buurtschouw gedaan. Ondanks de stromende regen liepen er veel bewoners met ons mee. Ik raakte onder de indruk van de enorme betrokkenheid van bewoners bij hun Molenwijk. Er is een groep bewoners van het eerste uur, die er al vijftig jaar met veel plezier woont; ze zijn wel kritisch, maar altijd bereid ook zelf de handen uit de mouwen te steken voor een mooie en prettige leefomgeving.

Na die buurtschouw hebben we niet stilgezeten. Medewerkers van het Stadsdeel, maar ook van de Alliantie (de eigenaar van de flats), de beheerder en de ondernemers­vereniging van het winkelcentrum: velen hebben het afgelopen jaar een steen bijgedragen aan verbetering van de buurt. Zo zijn rondom het winkelcentrum oude bankjes vervangen, is er duurzame sfeerverlichting gekomen; er zijn bloembakken geplaatst en er is een nieuw ondergronds vuilcontainersysteem geplaatst. Ook zijn er bijzondere, kleurige muurschilderingen aangebracht in de parkeergarages. Kortom: er is geïnvesteerd in de openbare ruimte om ervoor te zorgen dat bewoners van de Molenwijk zich weer prettig en veilig voelen. En dat is nog niet alles: de komende maanden zal de bibliotheek met een flinke opknapbeurt een nieuwe impuls krijgen, zodat ie ook als ontmoetingsruimte voor bewoners van de wijk aantrekkelijker wordt.

Dus Molenwijkers, van harte gefeliciteerd met de vijftigste verjaardag van jullie wijk!

Bron Gemeente Amsterdam

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning terrein Molenwijk 3A

Stadsdeel Noord – 28 maart 2018

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Noord, gemeente Amsterdam maakt bekend dat zij voor

het terrein Molenwijk 3A, 1035 EE op 22 maart 2018 de termijn heeft verlengd om te komen tot een besluit over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het kappen van 5 bomen (“vellen of doen vellen van houtopstand”).

Dossiernummer: OLO3444625/Z18-83710

Door dit besluit is de beslistermijn met zes weken verlengd.

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen

Oproep figuranten filmopnames

topkapifilms
TOPKAPI FILMS ZOEKT FIGURATIE VOOR DE NIEUWE ONE NIGHT STAND FILM

TOM ADELAAR

Een One Night Stand Film is een jaarlijks terugkerend project van de publieke omroep in samenwerking met een aantal filmfondsen. Zij geven nieuweregisseurs en filmmakers de kans een film van vijftig minuten te maken en zo een belangrijke stap te zetten in de ontwikkeling van hun talent! Tom Adelaar gaat over Sharif, een Surinaamse jongen die bij zijn moeder in de Molenwijk woont. Wij zijn op zoek naar de volgende figuranten!

Dinsdag 3 april: Jongen van ongeveer 10 jaar oud met een Surinaams uiterlijk. Opnames vinden overdag plaats in Amsterdam.
Donderdag 5 april: Mannen, vrouwen en kinderen, alle leeftijden, met een Surinaams uiterlijk. Opnames vinden plaats in Amsterdam (avond + deel van de nacht).
Maandag 16 april: Jongeren tussen de 18 28 jaar met een Surinaams uiterlijk. Opnames vinden plaats in Amsterdam (avond + deel van de nacht).

Zou je het leuk vinden om mee te spelen in deze film? Stuur dan gauw een mailtje naar figuratie@topkapifilms.nl met je contactgegevens + een recente foto. We hebben voor iedereen die meedoet een vergoeding van 25,00 beschikbaar.

 

 

Geplaatst in Oproep | Een reactie plaatsen

Bekendmakingen

Amsterdam-Noord, verkeersbesluit Bovenkruier 58, aanwijzing gehandicapten parkeerplaats op kenteken Z18-84346/7522

Het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Noord, gemeente Amsterdam; gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de bestuurscommissies, gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

Overwegende dat:

 • Op grond van een invaliditeit wordt verzocht, op de rijweg nabij het bovengenoemde adres een gehandicapten parkeerplaats op kenteken te creëren;

 • Bij onderzoek is gebleken, dat aanvrager van deze gehandicapten parkeerplaats op kenteken zich thans niet of slechts met grote moeite anders dan over een korte afstand te voet kan voortbewegen en het beschikbaar stellen van een parkeergelegenheid op kenteken aan betrokkene dringend gewenst is en er niet op andere wijze in kan worden voorzien;

 • Op het moment dat de aanvrager verhuist of overlijdt, het wenselijk is de desbetreffende gehandicapten parkeerplaats te laten vervallen;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op 19-3-2018 positief gereageerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

Besluit

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersbord conform model E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met een onderbord RH-950-F, tegenover de ingang van de flat aan de Bovenkruier 1 t/m 80, deze locatie aan te wijzen als gehandicapten parkeerplaats, uitsluitend bestemd voor het op het onderbord vermelde kenteken.

 • 2.

  De gehandicaptenparkeerplaats te laten vervallen bij overlijden of verhuizing van de aanvrager.

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening

Amsterdam, 21-3-2018

Namens het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Noord, gemeente Amsterdam,

N.D. Bouquet

Manager Schoon en Heel a.i.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Noord, gemeente Amsterdam,

T.a.v. Afdeling Juridische Zaken

Postbus 37608

1030 BB AMSTERDAM

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Geplaatst in Mededelingen | Een reactie plaatsen